Skip to main content

Xã Hoàng Việt hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững

Với mục đích hỗ trợ người dân phát triển kinh tế phát triển sản xuất từ đó nhân dân trên địa bàn có cơ hội thoát nghèo bền vững. UBND xã Hoàng Việt đã tổ chức thực hiện Dự án mở rộng diện tích Hồng vành khuyên trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Dự án chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022.

 Ngày 02 tháng 03 năm 2022, xã Hoàng Việt tổ chức phát 2.920 cây giống Hồng vành khuyên  và 17.720 kg phân bón hữu cơ vi sinh cho 27 hộ ( Trong đó, có 09 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo) tham gia dự án tại các thôn Nà Phai, Nà Quan, Bản Lè thuộc chương trình dự án mở rộng diện tích Hồng vành khuyên tại thôn Nà Phai, Nà Quan, Bản Lè thuộc dự adn 3 tiểu dự án 1 trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Nhan hồng

Người dân vui mừng nhận giống cây Hồng vành Khuyên

Cùng với đó, UBND xã cũng tiến hành phát 2.470 cây giống hồng vành khuyên và 5.441 kg phân bón hữu cơ vi sinh cho cho 21 hộ ( Trong đó, có 15 hộ nghèo, 06 hộ cận nghèo) tham gia dự án tại các thôn Bản Ỏ, Tà Piạc thuộc chương trình dự án phát triển diện tích Hồng vành khuyên tại thôn Bản Ỏ Tà Piạc thuộc dự án 3 tiểu dự án 2 chưng tình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng báo Dân tộc tiểu số năm 2022.

Phan bon

Người dân nhận phân bón Hữu cơ vi sinh thuộc dự án

Đây thực sự là cơ hội để cho người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ gia đình khó khăn sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo bền vững./. 

Nông Thảo

Văn hóa – xã hội