Skip to main content

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã:

- Đ/c Âu Hồng Ngân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

- Đ/C Lô Văn Biên; Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.