Skip to main content

Phụ lục II

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG -  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số 1079 /QĐ-UBND ngày 12/7/2023

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

 

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY

DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)

 

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực việc làm

01

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

02

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

03

Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

II

Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước

 

01

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

 

 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)

 

Số

TT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

Lĩnh vực người có công

 

01

Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

 

 

CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

- Trung tâm Phục vụ hành chính công: TTPVHCC

- Lao động - Thương binh và Xã hội: LĐ-TB&XH

- Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội: LĐVL- BHXH

- Ủy ban nhân dân: UBND

- Công chức Một cửa: CCMC

- Nhân viên bưu điện: NVBĐ

 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (04 TTHC)

1. Nhóm 03 TTHC gồm:

1.1. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.2. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

1.3. Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày)

Tổng thời hạn thực hiện 01 TTHC: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ

 

Số

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng LĐVL-BHXH.

CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

04 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng LĐVL-BHXH

04 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Dự thảo văn bản giải quyết.

Chuyên viên Phòng LĐVL- BHXH

16 giờ

B4

Xem xét trình ký

Lãnh đạo Phòng LĐVL-BHXH

08 giờ

B5

Duyệt hồ sơ, ký duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

04 giờ

B6

Đóng dấu, chuyển kết quả xử lý cho CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

Bộ phận Văn thư Sở

04 giờ

B7

- Trả kết quả giải quyết TTHC.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

40 giờ

 

2. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tổng thời hạn thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc x 8 giờ = 24 giờ

 

Số

TT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng LĐVL- BHXH.

CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

02 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng LĐVL- BHXH

04 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày, nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức trong thời hạn không quá 01 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Dự thảo Giấy phép lao động.

Chuyên viên Phòng LĐVL- BHXH

08 giờ

B4

Xem xét trình ký

Lãnh đạo Phòng LĐVL-BHXH

04 giờ

B5

Duyệt hồ sơ, ký duyệt văn bản

Lãnh đạo Sở

04 giờ

B6

Đóng dấu, chuyển kết quả xử lý cho CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

Văn thư Sở

02 giờ

B7

- Trả kết quả giải quyết TTHC.

- Thống kê, theo dõi.

CCMC tại TTPVHCC/NVBĐ

Không tính thời gian

Tổng thời gian giải quyết

24 giờ

 

 

        

         B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (01 TTHC)

 

           1. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

           Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc x 8 giờ = 40 giờ

 

Số TT

Trình tự

Trách nhiệm

 thực hiện

Thời gian thực hiện

B1

- Tiếp nhận hồ sơ và ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Nhập hồ sơ điện tử.

- Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo UBND cấp xã.

CCMC cấp xã

04 giờ

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo

UBND cấp xã

04 giờ

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho cá nhân/tổ chức nêu rõ lý do.

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho cá nhân/tổ chức.

- Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yêu cầu: Đề nghị lãnh đạo ký xác nhận.

Công chức

chuyên môn xã

24 giờ

B4

Duyệt hồ sơ, ký duyệt vào văn bản liên quan

Lãnh đạo

UBND cấp xã

04 giờ

B5

Đóng dấu, chuyển kết quả cho công chức chuyên môn  xã.

Văn thư UBND cấp xã

04 giờ

B6

Trả kết quả giải quyết

Thống kê, theo dõi

Công chức

BPMC cấp xã

Không tính thời gian

 

Tổng thời gian thực hiện

40 giờ

                                                __________________