Skip to main content

GIẤY MỜI

Họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2018, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tổ chức cuộc họp với các thành phần, nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Trưởng Ban.

- Thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 và Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh).

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

- Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

- Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo (theo Quyết định 53/QĐ-BCĐ ngày 20/4/2017 và Quyết định số 90/QĐ-BCĐ ngày 06/7/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo).

- Lãnh đạo Văn phòng, Phòng KTTH - Văn phòng UBND tỉnh.

2. Nội dung: Tình hình hoạt động năm 2017 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ  năm 2018.

3. Thời gian, địa điểm: Từ 7h30 ngày 02/02/2018 (thứ Sáu), tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.

4. Phân công thực hiện:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo, tài liệu theo nội dung cuộc họp. (Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp)

- Các thành phần dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng nhiệm vụ.

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./.