Skip to main content

GIẤY MỜI

Kiểm tra dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn

 

Thực hiện chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, với nội dung sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Lý Vinh Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn;

- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng mời);

2. Thời gian, địa điểm và phương pháp làm việc:

Bắt đầu từ 8h00’ ngày 02/02/2018 (thứ Sáu), Đoàn tập trung tại hiện trường dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn. Sau khi kiểm tra tại hiện trường, Đoàn họp tại Phòng họp trực tuyến 2 (tầng 3 - trụ sở HĐND, UBND tỉnh).

3. Phân công nhiệm vụ:

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng, UBND thành phố Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án, các khó khăn, vướng mắc trong công tác thi công xây dựng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đề xuất.

- Các sở, ngành, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

(Các đơn vị chủ động sao in tài liệu đảm bảo phục vụ làm việc).

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.