Skip to main content

Phụ lục II

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN 

(Kèm theo Quyết định số   1088 /QĐ-UBND ngày 13 /7/2023 của  Chủ tịch UBND

tỉnh Lạng Sơn)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC XÂY DỰNG QUY TRÌNH NỘI BỘ THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA (01 TTHC)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

UBND cấp xã

 

Phần II

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA

Tên TTHC: “Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích”

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 03 ngày làm việc.

 

 

STT

Trình tự

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian

thực hiện

B1

Tiếp nhận hồ sơ, ghi giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả

Cán bộ

một cửa

1/4 ngày

B2

Phân công xử lý hồ sơ

Lãnh đạo UBND xã

1/4 ngày

B3

Thẩm định hồ sơ:

- Hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, cần bổ sung: thông báo cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc, nêu rõ lý do;

- Hồ sơ đáp ứng yêu cầu: giải quyết hồ sơ theo quy định.

Công chức cấp xã

02 ngày

B4

Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Lãnh đạo UBND xã

1/2 ngày

B5

Trả kết quả TTHC; thống kê, theo dõi

Cán bộ một cửa

Không tính thời gian

 

Tổng thời gian thực hiện

03 ngày